Національна школа суддів України

Наукові статті

Оніщук Микола, Самофал Марина //Визнання акта неконституційним та екстраординарність перегляду судового рішення: проблеми правозастосування// ПРАВОВА ДЕРЖАВА - С. 179-190

Ахтирська Наталія //Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом// Право і суспільство: журнал Дніпропетровського гуманітарного університету. – 2015. – № 5-2. – С. 176– 181.

Ахтирська Наталія //К вопросу о трасграничном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений// Legea si Viata : междунар. науч.-практ. правовой журнал. – 2015. – № 9 – С. 35–40.

Ахтирська Наталія //К вопросу об электронных доказательствах в уголовном процессе Украины// Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Республика Молдова). – 2015. – № 4(14) – С. 122–127.

Ахтирська Наталія //Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження// Право : науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. № 34. – С. 67–71.

Ахтирська Наталія //Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії// Віче : журнал Верховної Ради України. – 2015. – № 18. – С. 2–5.

Ахтирська Наталія //Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей у кримінальному судочинстві// Юридичний науковий електронний журнал юридичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – № 4. – С. 213–217.

Ахтирська Наталія //Створення та діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи// Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. праць Інституту держави і права імені В. М. Корецького. – К., 2014. – Вип. 66. – С. 220–227.

Буруковська Наталія //Вплив європейської моделі конституційного судочинства на формування органів конституційної юстиції в Україні: історико-правовий підхід// Парламентаризм у Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції : зб. наук. праць. – К. : Ліка-К., 2015. – С.124–127.

Кучерук Ніна //Про визнання початку перебігу позовної давності у господарських справах за участю прокурора// Карпатський правничий часопис. – 2015. – № 8. – С. 49–53.

Фулей Тетяна //«Pacta sunt servanda: коментар до справи «Агрокомплекс проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 6 (120).– С.125-128.

Фулей Тетяна //Значення автономного тлумачення понять європейським судом з прав людини для правової системи України// Вісник Академії адвокатури України, 2013. № 2 (27).

Фулей Тетяна //Ґендерний склад суддівського корпусу України// Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 4 (176). – С. 41– 47.

Фулей Тетяна //Ґендерні стереотипи як причини проблемної поведінки законодавця// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2015. – № 1. Т. 1. – С. 74–78.

Фулей Тетяна //Добір і підготовка суддів у Португалії// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 101-106.

Фулей Тетяна //Принципи доброго врядування в діяльності суб’єктів владних повноважень: коментар до справи «Рисовський проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 5 (119). – С. 113-116.

Фулей Тетяна //Втручання у право власності: коментар до справи «Інтерсплав проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 3 (117). – C. 135-136.

Фулей Тетяна //Законність і обґрунтованість судового рішення: коментар до справи «Серявін та інші проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 2 (116). – С. 119-122.

Фулей Тетяна //Застосування доктрини ultra vires та принципу пропорційності щодо захисту права власності: коментар до справи «Україна-Тюмень» проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 7-8 (121). – С. 194-196.

Фулей Тетяна //Окремі аспекти права на справедливий суд: коментар до справи «Корнєв і Карпенко проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 4 (118). – С. 127-128.

Фулей Тетяна //Проблеми забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність: коментар до справи «Харченко проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 1 (115). – С. 126-129.

Фулей Тетяна //Проблеми реалізації права не свідчити проти себе та права на захист: коментар до справи «Балицький проти України»// Юридичний журнал, 2012. № 9 (123). – С. 119-120.

Шамрай Оксана (у співавторстві) //Провадження у справах про застосування економічних, фінансових, штрафних санкцій як складова адміністративного процесу// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. 2013. № 4 (11). – С. 98-102.

Шамрай Оксана //Електронний суд в українському судочинстві: нормативне врегулювання та перші практичні здобутки// Університетські наукові записки, 2014. № 3. – С. 174-184.

Шаповалова Ольга //Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції та їх реалізація у кримінальному судочинстві// Судова Практика, 2013. № 9-10.

Шаповалова Ольга (у співавторстві) //Новий кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки// Право України, 2012. № 10.

Шаповалова Ольга //Деякі аспекти застосування у судовій практиці положень ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини// Судова Практика, 2014. №4.

Шаповалова Ольга //Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності:проблеми застосування// Право України, 2012. № 11-12.

Шаповалова Ольга //Моніторинг національної судової практики розгляду судами кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із вчиненням насильства в сім'ї//

Шаповалова Ольга //Проблемні питання застосування положень загальної частини кримінального кодексу України, які висвітлюются в рішеннях Верховного Суду України// Судова Практика, 2013. № 11-12.

Шевцова Яна //Актуальні питання впровадження процедури кваліфікаційного оцінювання суддів// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора І. Є. Марочкіна “Актуальні проблеми судового права”. – Харків, 2015. – С. 151–153.